Mestna občina Koper

Mestna občina Koper


Verdijeva ulica 10
6000 Koper - SI

T: +386 (0)5 664 61 00
F: +386 (0)5 627 16 02
E: obcina@koper.si

Uradne ure (vložišče)
Pon, tor, čet, pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Uradne ure (stranke)
Pon in pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
Direktorica občinske uprave
  


Kontaktne informacije

Direktorica občinske uprave
Sabina Mozetič
univ. dipl. prav.

Verdijeva ulica 10.
6000 Koper - SI

T: +386 (0)5 664 62 24
F: +386 (0)5 627 16 02
E: obcina@koper.si

Direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan, vodi delo občinske uprave in njene upravne naloge. Direktor občinske uprave je uradnik po zakonu, ki ureja položaj javnih uslužbencev. Zadevno vodenju dela direktor občinske uprave pooblašča predstojnike za posamezne naloge v zvezi z vodenjem organov občinske uprave ter skrbi za dosledno izvajanje zakona o splošnem upravnem postopku in drugih predpisov o upravnem postopku.

Direktor občinske uprave je za delo občinske uprave odgovoren županu, predstojniki organov občinske uprave pa za delo organov občinske uprave županu in direktorju občinske uprave. Sistemizacijo delovnih mestv občinski upravi na predlog direktorja občinske uprave določi župan. Direktor izdaja posamične akte iz izvirne pristojnosti občine ter lahko pooblasti predstojnike organov občinske uprave in delavce uprave za opravljanje posameznih dejanj v postopku ali za vodenje celotnega postopka in odločanje. Ti lahko odločajo tudi o upravnih stvareh iz prenesene državne pristojnosti in na podlagi javnih pooblastil, če ni po zakonu drugače določeno.

Pristojnosti direktorja občinske uprave:

  • samostojno načrtuje, organizira, usklajuje, nadzoruje delo občinske uprave ter v tem okviru skrbi za zakonito in učinkovito ter smotrno opravljanje nalog občinske uprave,

  • določa obseg pooblastil predstojnikov ter vodij služb v zvezi z vodenjem uradov ter služb in sicer v zvezi s pristojnostjo odločanja o zadevah s področja dela urada,

  • sprotno poroča županu o poteku izvajanja nalog občinske uprave,

  • v okviru pooblastil župana odloča o sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi,

  • izdaja posamične akte iz izvirne pristojnosti občine ter iz prenesene državne pristojnosti,

  • odgovarja za delo občinske uprave,

  • predlaga županu sprejem določenih odločitev na podlagi predloga predstojnika posameznega urada,

  • na podlagi pooblastila župana izvršuje proračun občine,

  • opravlja druge naloge po pooblastilu župana.
Koper zdravo mesto Active Koper zmos Prijava napak, razsvetljava Vodovodne izboljšave asdasd 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra DIVA Pretorska palača E-občina