Mestna občina Koper

Mestna občina Koper


Verdijeva ulica 10
6000 Koper - SI

T: +386 (0)5 664 61 00
F: +386 (0)5 627 16 02
E: obcina@koper.si

Uradne ure (vložišče)
Pon, tor, čet, pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Uradne ure (stranke)
Pon in pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
Krajevne skupnosti
  


V krajevni skupnosti njeni prebivalci zadovoljujejo svoje skupne potrebe in interese na komunalnem, socialnem, kulturnem, športno-rekreacijskem in drugih področjih. Delovanje in pristojnosti krajevnih skupnosti določata Statut Mestne občine Koper ter Zakon o lokalni samoupravi.

Krajevna skupnost po svojih organih ureja in opravlja krajevne zadeve, zlasti pa:

  • upravlja s svojim premoženjem in gospodari s premoženjem, ki ga ima v upravljanju;
  • skrbi za razvoj na območju krajevne skupnosti;
  • sprejema program razvoja krajevne skupnosti;
  • sodeluje v postopku oblikovanja in sprejemanja prostorsko izvedbenih aktov, ki se nanašajo  na območje krajevne skupnosti;
  • skrbi za izgradnjo in vzdrževanje javnih poti, rekreacijskih in drugih javnih površin;
  • gradi in sodeluje pri gradnji komunalnih objektov in naprav;
  • daje predloge službam socialnega skrbstva, za predšolsko varstvo, osnovno varstvo otroka  in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele;
  • sodeluje pri pospeševanju vzgojno izobraževalne, športno-rekreacijske, društvene, turistične,  kulturne in drugih dejavnosti na svojem območju;
  • daje predloge organom občine za ureditev zadev, ki se nanašajo na zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev krajevne skupnosti ter
  • ureja druge javne zadeve, pomembne za krajevno skupnost.

Krajevna skupnost opravlja tudi naloge, ki jih nanjo z njenim soglasjem prenese občina. Občina za njihovo izvajanje zagotavlja ustrezna sredstva.

Koper zdravo mesto Active Koper zmos Prijava napak, razsvetljava Vodovodne izboljšave asdasd 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra DIVA Pretorska palača E-občina