Mestna občina Koper

Mestna občina Koper


Verdijeva ulica 10
6000 Koper - SI

T: +386 (0)5 664 61 00
F: +386 (0)5 627 16 02
E: obcina@koper.si

Uradne ure (vložišče)
Pon, tor, čet, pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Uradne ure (stranke)
Pon in pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
Občinski svet
  


Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.


Občinski svet ima naslednje pristojnosti:

 • sprejema statut občine;

 • sprejema odloke in druge občinske akte;

 • sprejema prostorske in druge plane razvoja občine;

 • sprejema občinski proračun in zaključni račun;

 • sprejema programe razvoja in delovanja na posameznih področjih  v skladu z zakoni in odloki; daje obvezno razlago odlokov in drugih splošnih aktov, ki jih sprejema občinski svet;

 • sprejema poslovnik za svoje delo;

 • sprejema letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem in program razpolaganja s kapitalskimi naložbami;

 • odloča o najemu občinskega posojila in dajanju poroštev;

 • ustanavlja javna in druga podjetja, gospodarske in druge javne zavode, druge službe ter  sklade;

 • predpisuje lokalne davke in druge dajatve v  skladu z zakonom;

 • odloča o zadevah, prenešenih na občino z zakonom iz državne pristojnosti, če zakon ne  določa, da o teh zadevah odloča drug  organ;

 • razpisuje referendum;

 • daje pobudo za sklice zborov občanov;

 • sprejema akt o plačah in plačilih za opravljanje funkcije oziroma sejnin in nadomestil funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in župana in drugih organov občine, določa merila za sejnine za člane svetov krajevnih skupnosti ter v kolikor z zakonom ali drugim predpisom ni drugače določeno, določa tudi merila za določitev plačil predstavnikov ustanovitelja javnega podjetja;

 • v primerih določenih z zakonom določi člana občinskega sveta, ki bo začasno opravljal funkcijo župana, če temu predčasno preneha mandat;

 • imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora;

 • imenuje in razrešuje predsednika, namestnika predsednika in člane občinskih volilnih komisij ter njihove namestnike;

 • imenuje in razrešuje predsednika, namestnika predsednika in člane stalnih in občasnih  delovnih teles občinskega sveta;

 • imenuje in razrešuje člane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin;

 • potrjuje začasne nujne ukrepe župana;

 • določa organizacijo in delovno področje občinske uprave;

 • nadzoruje delo župana, podžupanov in občinske uprave glede izvrševanja odločitev  občinskega sveta;

 • odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in ta statut.

 

Delovanje in pristojnosti občinskega sveta določajo Zakon o lokalni samoupraviStatut Mestne občine Koper in Poslovnik občinskega sveta.

Koper zdravo mesto Active Koper zmos Prijava napak, razsvetljava Vodovodne izboljšave asdasd 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra DIVA Pretorska palača E-občina