Mestna občina Koper

Mestna občina Koper


Verdijeva ulica 10
6000 Koper - SI

T: +386 (0)5 664 61 00
F: +386 (0)5 627 16 02
E: obcina@koper.si

Uradne ure (vložišče)
Pon, tor, čet, pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Uradne ure (stranke)
Pon in pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
Program varstva okolja
  


Program varstva okolja za Slovensko Istro

Program varstva okolja za območje Slovenske Istre je seznam jasno definiranih ukrepov za reševanje najpomembnejših okoljskih problemov na območju občin Koper, Izola in Piran. 

Glavne značilnosti programa so:
- v pripravo programa se je vključevala strokovna in laična javnost,
- program obravnava elemente okolja, dejavnosti in organizacijo varstva okolja v občinah,
- vsebino programa je pripravljala tehnična skupina, usmerjal pa jo je projektni svet, sestavljen iz predstavnikom najpomembnejših organizacij na območju,
- končni rezultat programa so predlagani konkretni ukrepi za obdobje do leta 2005,
- vsi predlagani ukrepi so bili dogovorjeni z organizacijami in javnostjo, za katere so pomembni.

Program je bil pripravljen v dveh glavnih korakih:
1. pregled stanja okolja – določeni prioritetni problemi občine
2. načrt ukrepov – ukrepi za reševanje problemov, usklajeni s čim širšim krogom interesnih skupin.

Priprava programa je bila zaključena 15. decembra 2001. Januarja in februarja je bil program tudi potrjen na občinskih svetih vseh treh sodelujočih občin. Ob zaključku programa so se občine Slovenske Istre dogovorile o nadaljnjem sodelovanju pri varstvu okolja v Slovenski Istri, poleg tega pa so se dogovorile z Ministrstvom za okolje in prostor o nadaljnjem rednem sodelovanju med občinami in državo na področjih, kjer se prekrivajo lokalne in državne pristojnosti in interesi.
 
Na tej spletni strani lahko pogledate potek projekta in se povežete s pripravljavci programa. Veseli bomo vseh predlogov, vabljeni pa ste tudi, da samo pregledate dokumente: ker se okolje tiče vseh nas, boste gotovo našli kaj zanimivega!

Namen izdelave Programa varstva okolja je vzpostaviti sistem postopnega izboljševanja kakovosti okolja v občinah. Program varstva okolja (50. člen Zakona o varstvu okolja, Ur. l. RS 32/93, 1/96) je načrt dela občin Koper, Izola in Piran v naslednjih letih (2002-2005), pripravljen na osnovi ugotovitev o najpomembnejših problemih varstva okolja na območju Slovenske Istre. Dokumenta ni pripravila ozka skupina ljudi, ampak je nastajal v sodelovanju s predstavniki občin, direktorji javnih podjetij, predstavniki gospodarstva, strokovnih služb, inšpekcij, društev ter drugimi organizacijami in posamezniki, ki so pomembni za varovanje okolja v Slovenski Istri. 

Pripravo programa je usmerjal projektni svet, ki je sestavljen iz 45 predstavnikov pomembnih organizacij. Projektni svet je obravnaval poročila posameznih faz projekta in podajal usmeritve. Za izvajanje programa je bila dana pobuda, da projektni svet nadaljuje z delom tako, da se dvakrat letno sestaja in razpravlja o napredku pri izvajanju programa na podlagi poročil predstavnikov občinskih uprav. Člani projektnega sveta bodo lahko pomagali pri izvajanju programa kot povezovalni člen med občinskimi upravami in prebivalci ter drugimi pomembnimi organizacijami.

Ta dokument je povzetek programa, obširneje je stanje okolja predstavljeno v dokumentu »Stanje okolja«, izbrani ukrepi pa so podrobno opredeljeni v dokumentu »Načrt ukrepov«. Vsi dokumenti so dostopni na spletni strani http://www.oikos.si/Istra/index.html


  Program (. Istra 2001-2005, 2 MB)
Program varstva okolja jasno za Slovensko Istro določa strateške usmeritve občin na področju varstva okolja in načine za reševanje najpomembnejših problemov občin. Program občinam koristi kot pomoč pri usmerjanju dela uprave in hitrejše reševanje lokalnih in čezmejnih problemov, boljše sodelovanje z občani, možnosti pridobivanja finančne pomoči in je obenem promocija ter pokazatelj ozaveščenega okoljskega delovanja občin.

Namen izdelave Programa varstva okolja za Slovensko Istro je z aktivnim ukrepanjem in sodelovanjem zagotoviti kakovostno življenjsko okolje za prebivalce Slovenske Istre.

Izhodišče programa so bile ugotovitve o najpomembnejših problemih varstva okolja na območju Slovenske Istre razvidnih iz programa varstva okolja 2001-2005. Z ovrednotenjem predhodnega programa so nam bile podane določene usmeritve občin za naslednje obdobje 2006-2010.

Z novejšimi ugotovitvami in trendi prenovljeni program vključuje preverjen in izboljšan vrstni red okoljskih problemov, na novo določene strateške cilje, prednostne naloge in strategije za doseganje ciljev, načrt ukrepov, merljive indikatorje za spremljanje doseganja dolgoročnih ciljev in realizacije ukrepov, izboljšano sodelovanje in povezovanje ključnih akterjev na področju varstva okolja v Slovenski Istri in aktivno vključevanje javnosti.


  Program (. Istra 2006-2010 , 2 MB)

 

Občinski program varstva okolja (2015-2020)


  Občinski program varstva okolja (2015-2020) (.pdf, 2 MB)
Koper zdravo mesto Active Koper zmos Prijava napak, razsvetljava Vodovodne izboljšave asdasd 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra DIVA Pretorska palača E-občina