Mestna občina Koper

Mestna občina Koper


Verdijeva ulica 10
6000 Koper - SI

T: +386 (0)5 664 61 00
F: +386 (0)5 627 16 02
E: obcina@koper.si

Uradne ure (vložišče)
Pon, tor, čet, pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Uradne ure (stranke)
Pon in pet: 8:00 – 12:00
Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
Poročila o stanju okolja
  


Poročilo o stanju okolja - 2002 

Poročilo o stanju okolja je prvo tovrstno poročilo Mestne občine Koper. V letu 1993 smo s sprejetjem Zakona o varstvu okolja dobili tudi pravno podlago in hkrati obveznost, da strokovne službe občin pripravimo dokument, ki bo predstavljen strokovnim in zainteresiranim javnostim. Poročanje o stanju okolja bo postalo obvezno izhodišče za delo strokovnih služb državnih in lokalnih uprav s prevzetjem obveznosti, sprejetih v okviru harmonizacije z direktivami Evropske skupnosti, kakor to določa direktiva 90/313/EEC – Direktiva o dostopu do informacij o okolju. Ta namreč določa dostop do okoljskih informacij in zagotavlja javnosti primerne in ustrezne informacije o okolju, ki jih imajo na voljo javni uradi.
Celovito zbrane okoljske informacije omogočajo ustvariti integralno sliko o stanju okolja. Pri tem je potrebno evidentirati in ovrednotiti vse pomembnejše procese, vzroke in posledice ter upoštevati sinergetske vplive različnih dejavnosti v okolju.
Pomembne vsebinske in delovne prelomnice so bile dejavnosti za pripravo Programa varstva okolja za Slovensko Istro. Izdelan je krovni usmeritveni in temeljni programski ter terminski dokument, ki bo v prihodnje konkretneje usmerjal k trajnostnemu razvoju.
Problematika varstva okolja je kompleksna, povezana z interdisciplinarnim proučevanjem in reševanjem, vse to pa je povezano z vključevanjem številnih različnih dejavnikov, pa tudi strokovnjakov iz najrazličnejših področij.


Poročilo (.doc, 3 MB)
Povzetek (.doc, 3 MB)Poročilo o stanju okolja - 2006 

MOK s svojo lego, predvsem pa s pomenom, ki ga ima za celotno Republiko Slovenijo, predstavlja več kot samo eno od zdajšnjih 210 občin naše države. Mesto Koper je regionalno središče, ki se je začelo hitro razvijati po letu 1954, ko je postalo del ozemlja nekdanje države Jugoslavije in je Luka Koper hitro začela pridobivati na svojem pomenu. Hiter razvoj industrije in prometa je pritegnil priseljence iz ostale Slovenije in Jugoslavije, zato se je število prebivalcev naglo povečevalo.

Po osamosvojitvi Slovenije pa Koper postane najpomembnejše prometno izhodišče Slovenije, saj je edino slovensko pristanišče. Intenziven razvoj pa je s seboj prinesel tudi negativne posledice in ekološke probleme. Zgoščeni prometni tokovi, katerim je izpostavljeno območje MOK poleg pozitivnih učinkov, ki so predvsem ekonomske narave, predstavljajo tudi povečan pritisk na okolje. Velik pritisk na okolje, predvsem na vodne vire, povzroča tudi gosta poselitev v ozkem obalnem pasu. Dodaten okoljski pritisk pa povzroča še sezonski turizem, zaradi katerega se še povečajo prometni tokovi in število prebivalcev. Na območju MOK se nahajajo tudi zavarovana območja narave, ki izkazujejo večjo kvaliteto okolja.

Antropogeni dejavniki, t.i. gonilne sile, pritiskajo na sestavine okolja, ki izkazujejo določeno stanje, s katerim vplivajo na živi svet. S pomočjo instrumentov in ukrepov pa se lahko odzovemo in spremenimo gonilne sile ali pritiske ali stanje ali vplive. V preteklosti je bilo na območju MOK poleg rednih, zakonsko predpisanih meritev, monitoringov in opazovanj, opravljenih veliko raziskav in analiz, zato stanje okolja temelji na analizi in vrednotenju pridobljenih podatkov in sintezi do sedaj zbranega gradiva in ugotovitev. Posamezne sestavine okolja so obravnavane po posameznih pokrajinotvornih sestavinah: vode (zaradi specifike so ločeno obravnavana morje in sladke vode), zrak, hrup in prst. Ločeno je izpostavljena tudi problematika ravnanja z odpadki ter problematika zavarovanih območij narave. 

Izdelano poročilo o stanju okolja vsebuje ugotovitve o stanju različnih okoljskih sestavin v MOK. Sestavni del poročila je tudi kartografsko, grafično in slikovno gradivo za predstavitveno zgibanko, ki bo dostopna vsem občanom MOK in temelji na strokovnih ugotovitvah in hkrati le-te razlaga na poljuden način. 


Poročilo (.doc, 6 MB)
Povzetek (.doc, 85 kb)Poročilo o stanju okolja 2014 

Skladno  s  106.  členom  Zakona  o  varstvu  okolja  (Uradni  list  RS,  št.  39/06  -  uradno  prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 -  ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 92/13  v nadaljevanju ZVO-1)  je mestna občina najmanj vsako četrto leto dolžna pripraviti in javno objaviti poročilo o stanju okolja. Izdelano Poročilo o stanju okolja v Mestni občini Koper (MOK) je osnova za izdelavo občinskega programa varstva okolja (OPVO), ki ga poleg operativnih programov za območje MOK v 38. členu nalaga ZVO-1.

 

Poročilo  o  stanju  okolja  MOK  zajema  pregled  osnovnih  geografskih  značilnosti  območja  občine, gonilnih sil oz. akterjev sprememb v okolju, obremenitev in stanja posameznih sestavin okolja, kot je  zrak,  voda,  tla  in  biotska  pestrost.  Namen  izdelanega  dokumenta  je  vzpostavitev pregleda  nad stanjem okolja z opredelitvijo ključnih problemov. Analiza stanja okolja je izhodišče za oblikovanje aktivnosti  za  izboljšanje  kakovosti  okolja.  Poročilo  je  izdelano  na  podlagi  zakonskih  izhodišč, strateških  in  operativnih  dokumentov,  načrtov,  strokovnih  podlag  in  uradnih  evidenc  okoljskih podatkov.

 

Analiza  stanja  okolja  MOK  temelji  na  številčnih  podatkih  izbranih  kazalcev,  ki  kažejo  stanje, določeno  lastnost,  predvsem  pa  razvoj izbranega  pojava.  Številčni  podatki  se  v  največji  meri nanašajo na preteklo časovno obdobje  2006-2012  (iz prikaza časovnega trenda so razvidne ključne smeri  razvoja  izbranega  pojava)  oziroma  glede  na  razpoložljivost  podatkov  (denimo  klimatski  in hidrološki podatki  temeljijo  na obdobju 1971-2000;  podatki povezani z rabo in oskrbo z energijo temeljijo na Energetskem konceptu MOK in  prikazujejo stanje v letu 2010; podatki, ki se nanašajo na stanje tal so vezani na izvedena vzorčenja v okviru raziskav onesnaženosti tal v letih 1994, 2001, 2004  in  2006.  V  primeru,  da  so  bili  podatki  na  voljo  za  daljši  časovni  niz  in  da  se  smatrajo  kot pomembni za boljše razumevanje trenda izbranega kazalca, je prikazano časovno obdobje nekoliko daljše. Kakovost voda za življenje sladkovodnih vrst rib je prikazano za obdobje 2005-2012.


Poročilo o stanju okolja 2014 (.pdf, 9 MB)Koper zdravo mesto Active Koper zmos Prijava napak, razsvetljava Vodovodne izboljšave asdasd 15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper Zaledje Kopra DIVA Pretorska palača E-občina